Belépés

Arasaac - kép keresés

A logopédiai komplex vizsgálatok lehetőségei

A beszédfogyatékosság, úgy a verbalitás, mint később az írásbeliség területén is multikausalis okokra vezethető vissza. Ezért szükséges az alapos ok-okozati feltárás, amely mindenkor teammunkát igényel.

Ismert az a tény, hogy a beszédfogyatékosság az esetek többségében olyan organikus okokra vezethető vissza (Dr. Palotás), mely orvosilag nem mindig mutatható ki, de funkcionális tünetegyüttesben, részfunkciózavarokban, -gyengeségekben is megnyilvánulhat.

A diagnózis felállításához minden esetben a szakemberek együttes konzultációja, véleményalkotása szükséges (gyógypedagógus-logopédus, pszichológus, szakorvos).

A panasz, anamnézis felvétele után a probléma feltárása célirányosan történik, azaz nem mindegyik vizsgáló eljárást kell elvégezni, kizárólag azokat a legszükségesebbeket, amelyek a beszédfogyatékosság szempontjából az ok-okozati tényezőkre rávilágítanak.

Mindenkor legyünk tekintettel a vizsgált személy fáradékonyságára, figyelemkoncentrációjára, toleranciájára. Ezért célszerű gyakori szünetek közbeiktatásával vagy - ha mód van rá - többszöri visszahívással végezni a vizsgálatokat, de ügyeljünk a folyamatos motivációra!

A komplex logopédiai vizsgálatok tartalma

 • Személyi adatok, panasz felvétele, a vizsgálat célja, pedagógiai vélemények
 • Anamnesztikus adatok
 • Beszédvizsgálatok
 • Részképességek vizsgálata
 • Kognitív funkciók, intelligencia-vizsgálatok
 • Pedagógiai vizsgálatok: diszlexia-diszgráfia-diszkalkulia
 • A beszédhibák összefoglaló csoportosítása

A súlyosabb esetek komplex vizsgálata szakszolgálati feladat.

Elsődleges feladat a gyermek megfigyelése

A gyermek megfigyelése történhet csoportosan, óvodai-iskolai közösségben és egyénileg is a vizsgálatok során, pl. magatartása milyen készséget mutat az együttműködésre, milyen a figyelemkoncentrációja, kommunikációs készsége, megjelenése, viselkedése. Társuló tünetek megfigyelése a vizsgálat során: tick, körömrágás, kéztremor, kézizzadás, verejtékezés, szorongás.

A pedagógiai vélemény (logopédusok, óvodapedagógusok, tanítók, tanárok írásos véleménye) nagy segítségül szolgálhat, hiszen a gyermekkel többnyire csak egy-egy vizsgálati helyzetben találkozunk, míg azok a szakemberek, akik rendszeresen foglalkoznak a vizsgált személlyel, több kiegészítő információval könnyíthetik meg a diagnózis felállítását.

Panasz felvételénél jelöljük, hogy kitől vettük fel az adatokat. Fontos, hogy a kiskorú problémáját hogyan látja a gyermeket kísérő szülő, hogyan viszonyul a pedagógiai véleményhez - amit a szülővel ismertetni kell.

Iránymutató az is, hogy mire irányuljon a felmérés, azaz mi a vizsgálat célja.

Anamnézis

Ennek felvételével kezdődik a vizsgálat, mely a beszédhibás gyermekre vonatkozó személyi, általános és speciális kérdésekből áll, kiemelten a beszédproblémát célirányosan érintő kérdésköröket.

A terhesség körülményei:

 • hányadik terhesség,
 • az anya betegségei, gyógyszerszedés,
 • vércsoport-összeférhetetlenség,
 • ikerterhesség stb.

Familiáris adatok:

A családban előforduló betegségek (beszédhiba, megkésett beszédfejlődés, tanulási nehézség, balkezesség, migrén, görcsös állapot, dadogás stb.).

A szülés körülményei:

 • hányadik gestációs hétre született a gyermek,
 • a szülés menete: spontán, indított császármetszés, vákuumos...,
 • mennyi ideig tartott a szülés: rohamos vagy elhúzódó volt-e,
 • felsírt-e rögtön a baba vagy később, mennyi időre,
 • születési súly, hossz, APG-érték,
 • volt-e valamilyen komplikáció (icterus, köldökzsinór a nyakon, asphyxia...).

Csecsemőkori fejlődés:

 • a gyermek szopott-e, hogyan, mennyi ideig,
 • fogzás, ujjszopás,
 • magatartás, alvásritmus, egyéb szokások,
 • szobatisztaság (nappalra, éjszakára beiskolázásig),
 • betegségek (kórházi kezelések, mandulaműtétek, ismétlődő betegségek, eszméletvesztés stb.),
 • előzőleg történtek-e orvosi, pszichológiai, pedagógiai vizsgálatok - hol?, milyen eredménnyel? (pl. látás, hallás, neurológia, intelligencia, egyéb...).

Pszichomotoros fejlődés:

Mozgásfejődés:

 • kúszás-mászás volt-e, hány hónaposan? hogyan?
 • ül:
 • áll:
 • járás segítséggel, majd önállóan:
 • lépcsőn járás, egyensúlyérzék, labdakezelés, hintahajtás,
 • ritmusérzéke,
 • sportolt-e vagy jelenleg sportol-e?

Beszédfejlődés:

 • időben, vagy elmaradást mutat-e (a szülő szerint)
 • gagyogás:
 • első szavak:
 • tőmondatok, folyamatos beszéd:
 • érthető volt-e a beszéde?
 • beszédhibás volt-e, logopédus foglalkozott-e vele, mennyi ideig?
 • milyen a spontán beszédkésztetése otthon, szoktak-e neki mesélni, szereti-e hallgatni?

Egyéb kérdéskörök:

 • otthoni magatartás, kedvenc időtöltése, játéka,
 • óvodásnál: közösségbe kerülés időpontjai (bölcsőde, óvoda),
 • iskolakezdés, iskolaérettség, felmentés a tankötelezettség alól,
 • beilleszkedési készsége, baráti kapcsolatai
 • iskolásnál: az évek során voltak-e nehézségei,
 • osztályismétlés - mi volt az első osztályos olvasókönyve, milyen olvasástanítási módszerrel tanult,
 • idegen nyelv tanulásának kezdete, kimenetele,
 • korábbi pedagógiai, pszichológiai vizsgálatok.

Beszédvizsgálatok

 

A "Szűrés" fejezetnél felsorolt vizsgálatokon kívül

 • Hallásvizsgálat
 • Beszédmotiváció, beszédkésztetés, spontán beszéd megfigyelése
 • Beszédlégzés, beszédtechnika, beszédritmus(dadogók, hadarók esetében)
 • Beszédszervek működésének fokozott megfigyelése, légzéstechnika, hangszín, magánhangzók folyamatos hangoztatása (orrhangzós beszédnél)
 • GOH, GMP és GMP plusz:beszédészlelést és beszédmegértést vizsgáló tesztek (megjegyzés: elsősorban ilyen irányú tanfolyamot végzettek vehetik fel)
 • Passzívszókincs-vizsgáló eljárás Peabody (nem beszélő, megkésett beszédfejlődésű gyermekeknél):
  tárgy-képpel;
  kép-képpel történő azonosítása
 • Aktívszókincs-vizsgáló eljárások alkalmazása:
  • LAPP (képek önálló megnevezése)
  • főfogalom szerinti csoportosítás
  • melléknevek-ellentétpárok
  • PPL (grammatikai szerkezetek, relációs szókincs)
 • Verbális emlékezet vizsgálata:
  • Binet-teszt - mondat- és számsorismétlés
  • Hawik-teszt - számemlékezet
  • verssorok utánmondása
 • Tokenbeszédmegértési teszt
 • Általános tájékozottság vizsgálata:
  • személyi adatok ismerete, időbeli tájékozottság (napok, évszakok, napszakok), számlálási készség; számlálás, globális mennyiségfelismerés
  • színek ismerete, egyeztetése
  • azonosság-különbözőség felismerése vizuálisan, akusztikusan (pl. iskolaérettség eldöntésénél)
 • Hallási figyelem vizsgálatának további differenciálása (ld. részképességzavarok auditív észlelésére is):
  kicsiknél: hangszerek, állathangok, zenei hangok-zörejek felismerése
  nagyobbaknál: zöngés-zöngétlen mássalhangzó párok megkülönböztetése, izolált, majd opoziciós szavakban történő megfigyelése (pl. Lexi 46, 47, 48-as feladatlapok felhasználásával).
  GMP plusz (17) azonosság-különbözőség megfigyelése hangsorokon keresztül egy-egy hang eltérésével.

Részképességek vizsgálata

 • Auditív észlelés vizsgálata: Ld. előző fejezetnél a beszédvizsgálatoknál (különös tekintettel a GMP plusz és Sindelar akusztikus észlelés vizsgálatára).
 • Vizuális észlelésen belül a vizuomotoros koordináció vizsgálata:
  • lateralis dominancia (szem-kéz-láb-fül) vizsgálata manipulálással, Harrisféle dominanciateszt pontozással, dichotikus hallásvizsgálat (beiskolázás előtt 6 és fél-7 éves kortól),
  • térbeli tájékozódás, irányismeret: saját testsémán (bal-jobb...) térben (balra-jobbra, fent-lent, előttmögött...) síkban (pl: Lexi: F/13, 33, 35, 37, 38, 40 lapokkal)
  • figura-forma-betűelem egyeztetés (megjegyzés: ügyeljünk az ábrák méretére),
  • Bender A,
  • Bender B,
  • Frostig vizuális percepciót vizsgáló eljárások.
 • Grafomotoros készség felmérése: Ceruzafogás, vonalvezetés technikája (5 és fél éves kor után), papírforgatás, testhelyzet, együttmozgások, finommotoros pálya (artikulációs mozgás és kézmozgás összekötése illetve szétvállásának) megfigyelése.
 • Mozgáskoordináció, ritmus-szerialitás vizsgálata:
  Mozgáskoordináció:
  Testsémán mozdulatok utánzásával (Sindelar) lépcsőn járás, vonalon haladás, fél lábon ugrálás, labdadobás megfigyelése 2/4-es 4/4-es ütem - szünet érzékeltetésével - visszatapsolva taps-járás-ritmus összekapcsolása.
  Ritmus-szerialitás: "papír-ceruza" tesztek: Strebel-keret
  Inizán tesztlapból ritmikus soralkotás Sindelarból: 9. 10. lapok a vizuális szerialitás tárgyképekkel, geometriai ábrákkal.
 • Egyéb részképességeket vizsgáló eljárások:
  • KTK mozgáskoordinációs teszt (Huba Judit átdolgozása)
  • MSSST tanulási zavart előrejelző szűrővizsgálat
  • Sindelar-féle vizsgáló eljárások a részképesség-gyengeségek felismeréséhez ("De jó már én is tudom!" - óvódásoknak).

Kognitív funkciók, intelligencia-vizsgálatok

(Kizárólag pszichológus együttműködésével javasolt)

 • Rajzvizsgálatok:
  • Ház, fa, ember rajzolása (az emberábrázolás a Goodenough-skála szerint Ormay-féle módosítás alapján értékelendő)
  • Családrajz
 • Figyelem vizsgálata:
  • "Szék-lámpa" teszt óvodásoknak, 5 éves kor fölött
  • "Kis" Pieron tesztlap iskolásoknak 8 éves kor fölött: pszichomotoros gyorsasági teszt
  • "Nagy" Pieron; d2,: felső tagozatosoknak, és középiskolásoknak
  • Bourdon ("nagybetűs") tesztlap
 • Emlékezet vizsgálata:
  • Rey-féle emlékezetvizsgáló feladatok
 • Szenzoros integrációs teszt: De Gangi-Berk SZIT 3-5 éves korig megkésett beszédfejlődésű gyermekeknek ajánlott (a bilaterális motoros integrációt, a reflexet, valamint a posturát (testhelyzetet) nézi)
  Pszichomotoros fejlődés zavarainak korai felismerésére: Brunet Lezine: 3 és fél-4 éves kortól (a mozgás-szenzomotoros koordináció, a beszéd és a szociabilizáció vizsgálatát szolgáló eljárás)
 • Non-verbális intelligenciatesztek: Elsősorban olyan beszédfogyatékosoknak ajánlott, akiknél a beszédészlelés és beszédmegértés zavara áll fenn!
  • Snijders-Oomen(4-15 éves korig)
   szubtesztek: Mozaik (tér- és formaészlelés)
   Emlékezet (rövid távú vizuális észlelés)
   Kombináció (kognitív funkciók vizsgálata)
   Analógia
   Knox (szerialitás, ritmikus egymásutániság, vizuális észlelése)
  Az intelligenciakor (IK), az intelligencia quotiens (IQ), az életkor (ÉK) feltüntetése mellett mindenkor szükséges.
  • Színes Raven(5-11 éves korig).
   Megjegyzés: 5-7 korban nem ajánlott olyan gyermekek vizsgálatához, ahol vizuális észlelési zavar (alak-, háttér-, formafelismerés) áll fenn.
  • Raven Progresszív Matrix (9; 9-15; 8 éves korig mér)
  • Felnőtt Raven (16 éves kortól korhatár nélkül)
 • Kontrollvizsgálatoknál, illetve iskolásoknál egyéb ajánlott verbális és performációs intelligencia-vizsgáló eljárások:
  • Hiskey-Nebraska: 3-14 éves korig: tanulási alkalmassági teszt (11 éves kortól a téri gondolkodást is méri)
  • MAWI:(10 éves kortól felnőtt korig mér)
  • VQ (verbalis) és PQ (performációs) értékből mérhető az intelligenciahányados (IQ)
  • MAWGYI R:5,8-16,7 éves korig jól jelzi a tanulási zavarokat (VQ+PQ)
  • HAWIK: 6-12 éves korig (Wechsler féle intelligenciateszt gyermek változata a globális fejlődést meghatározó fejlődés színvonalát és egyes funkciók egymáshoz való viszonyát mutatja meg)
  • Budapest Binet: 3-14 éves korig, kizárólag verbális teljesítmény alapján mér, ezért vagy kontroll vizsgálatként (non-verbális teszt elvégzése után) vagy jó verbális készséggel rendelkezőknél ajánlott
 • Személyiségvizsgáló eljárások: Kizárólag pszichológusok vehetik fel pl. hadarás, dadogás, súlyos magatartási zavarokkal kombinált esetekben

A különféle szakemberek közötti együttműködés akkor eredményes a gyermek/tanuló szempontjából, ha abban is megegyezés történik, hogy melyik intelligenciateszt alkalmas egy súlyos beszédfogyatékos intelligenciájának pontos feltérképezéséhez.

Pedagógiai vizsgálatok

A nyelvi fejlődés zavara következtében kialakuló olvasás-írás problémáknál beszélünk diszlexia-diszgráfiáról, mely szinte mindenkor tünetegyüttesként jelentkezik az iskolai teljesítményekben (pl. betűk, számjegyek vizuális tévesztése, szerialitási zavar; szótagcserék, helyi érték ismerétének hiánya, gyenge verbális emlékezet, szövegmegértés zavara - szöveges példák megoldásánál is stb.).

Az olvasás-írás-számolás vizsgálata esetén csak akkor diagnosztizálhatunk diszlexiát-diszgráfiát-diszkalkuliát, ha előzőleg tisztáztuk az intelligencia struktúráját - természetesen - a részképesség-gyengeségek feltárásával.

Ép intellektus mellett vezető tünetnek a beszédfogyatékosságot - beszédben akadályozottságot, nyelvi zavarból eredő olvasás, írás, számolás zavart tekintjük elsődleges problémának, illetve diszlexia-diszgráfia-diszkalkuliának.

Az olvasás (diszlexia) vizsgálata

Általános szempontok:

 • Tanulási szokások, mióta vannak tanulási problémái?
 • Vizsgálat alatt tanúsított magatartás megfigyelése (pótcselekvések, tremor, tick, kézizzadás stb.).
 • Az olvasási teljesítmény idejét másodperccel, a hibák számát hibaponttal jelöljük. (Megjegyzés: a stoppert lehetőleg ne helyezzük az asztalra a vizsgált személy elé!)
 • Kisiskolásoknál a szöveges résznél néma olvasásra adjunk lehetőséget (belső olvasás), ha hangos olvasásra nem képes.
 • Pontos instrukciókat, célkitűzéseket adjunk. Bátorítással folyamatosan motiváljunk. Így pl. 1 osztályosoknál (félévkor) - "Melyik betűt tanultad már?" A mondatok elolvastatásánál szóbeli válaszok adása is elegendő. 2. osztálytól célkitűzés a szöveg olvastatása előtt: - "Figyeld meg, hogy miről szól a történet!" Előbb verbálisan fogalmazza meg a felolvasott kérdésekre a választ és csak utána töltse ki írásban a szöveg utáni szereplő kérdéseket.
 • 2. osztály végétől és 3. osztály elejétől már összefüggően, önállóan mondják el az olvasott szöveg tartalmát, természetesen az előzetesen megadott instrukció alapján.
 • Az olvasás vizsgálatánál jelöljük a hangadás tónusát (halk-hangos), betűtévesztéseket, reverziókat, hangátvetéseket, kihagyásokat, betoldásokat, szóvégi lehagyásokat, "komfabulálást" (mást olvas, találgat), nevekre való emlékezést, technikai kivitelezés és tartalom megfigyelése közötti összefüggéseket, szövegemlékezetet.

Az olvasás vizsgálatához ajánlott olvasólapok:

Meixner Ildikó olvasólapjait használva osztályfokok szerint az alábbiakban:

 • 1. osztály: "Cica" c. olvasólap,
 • 2. osztálytól: "Mihály" c. olvasólap,
 • 3. osztálytól: "Zsolt" c. olvasólapról mindkét szöveggel,
 • 3. osztály évvégétől 4. osztály elejéig: "Pipitér utca" c. olvasólap.

Az olvasás vizsgálata a Meixner-olvasólapok betűsorainak, szótagoszlopainak, szavainak olvastatása után - 3. osztály év elejétől - kiegészülhetnek rövid mesék, felső tagozattól történetek olvastatásával is. Az ilyen esetekben is a szövegmegértésről mindig győződjünk meg először szóbeli megfogalmazás útján, majd csak aztán kérjük a kérdések néma elolvastatása után az írásban történő válaszadást.

Írás (diszgráfia) vizsgálata

Általános szempontok:

 • Az írás technikai jellemzőinak megfigyelése, rögzítése: kézhasználat, ceruzafogás, vonalvezetés nyomatéka, lendületessége, íráskép olvashatósága, betűkötés dinamizmusa, betűk-szavak tagolása, képes-e az írott vonalvezetésre, kapcsolásra vagy csak nagybetűket tud vázolni.
 • Az írás tartalmiszempontok szerinti megfigyelése, rögzítése: betűtévesztések, betűkihagyások, -betoldások, zöngés-zöngétlen mássalhangzók cseréje, rövid-hosszú hangzók jelölésének differenciálása, szótagcserék, szóvégek lehagyása, (hallás?) tagolási problémák; egybeírás-különírás, helyesírási hibák jellemzői (lehetséges, hogy csak helyesírás gyengeséggel állunk szemben - diszortográfia).

Vizsgálati lehetőségek:

 • 1. osztályosoknál: szavak, tőmondatok diktálása
 • 2. osztályosoknál: rövid mondatok diktálása 2-szeri ismétléssel, maximum 3 tagú szavak másolása szótagolva
 • 2-3. osztálytól: kis történet diktálása mondatonként kétszer elismételve ("A varjú az ágon ült...," "Két kacsa totyog ...")
  Szótagoló másolás megfigyelése.
 • 3-4. osztályosoknál: diktálás: ("Két kacsa totyog...", "Sütött a pék..." stb.)
  Szótagoló másolás megfigyelése.
 • Felső tagozatosoknál: "A katonák tűzzel vassal ..." diktálás után
  Grammatikai felmérőlapok kitöltése (nyelvtani elemzések)
  Önálló írásproduktum: rövid fogalmazás, spontán írás (pl. életrajzból, kedvenc időtöltésről vagy továbbtanulási szándékról stb.)

Továbbá felhasználhatók a Logopédiai vizsgálatok kézikönyvéből a "diszlexia vizsgálatok" címszó alatt található vizsgáló anyagok.

A nyelvi zavarokból eredő diszlexiások-diszgráfiások pedagógiai-pszichológiai vizsgálatát célszerű, ha szakorvosok (neurológus, fül-orr-gégész, szemész) vizsgálatával is kiegészítjük.

A matematikai készség felmérése

Iskolásoknál a diszkalkulia megállapítása - az intelligenciaszint tisztázása mellett - matematikai szakmetodikai ismeret nélkül nem diagnosztizálható!

Logopédus ilyen ismeretekkel ritkán rendelkezik, ezért a logopédus egy jelzett tünetegyüttesként - egységben - mérheti csak fel a tanulót.

Így pl. a matematikai készségek, képességek felmérése: globális mennyiség felismerés, mechanikus számlálás egyesével, kettesével, hármasával, négyesével történő felfelé majd visszafelé, tízes átlépése, helyi értékes írásmód (leírás, olvasás, értelmezés), műveleti eljárások: szóbeli (+, -, *, :, /), írásbeli (műveleti algoritmusok ismerete, eljárások), mértékegységek átváltása (tömeg, hosszúság, űrtartalom).

Egyszerű (egy lépésben megoldható) feladatok szöveges értelmezése, egyszerű (kettő vagy több lépésben megoldható) feladatok szöveges értelmezése.

Következtethetünk a dominancia lassúbb ütemű kialakulására, a készségek alacsonyabb szintű működésére utaló téri tájékozottság gyengeségére, a helyi viszonyok rossz értelmezésére is. A készségek gyengeségét jelzi továbbá a fogalomalkotás, a szimbólumok felismerésének nehezítettsége, a figyelem és az emlékezet terjedelmének korlátozottsága. Amennyiben a gondolkodási stratégiák nem megfelelően működnek, az analízist-szintézist igénylő műveletek elvégzése akadályozott.

A beszédhibák csoportosítása szerinti ajánlott komplex logopédiai vizsgálatok összefoglalása

 • Megkésett beszédfejlődésnél:
  • hallásvizsgálat
  • anamnézis felvétele
  • De Gangi-Berk: szenzoros integrációs teszt
  • Brunet Lezine: mozgás-szenzomotoros koordinációt, beszédet és szociabilizációt vizsgálja
  • beszédszervek megfigyelése
  • artikulációs mozgás, hangutánzás megfigyelése
  • beszédállapot felmérése (beszélőknél)
  • passzív szókincs Peabody (nem beszélőknél)
 • Pöszeségnél-diszfáziánál
  • hallásállapot vizsgálata
  • anamnézis felvétele
  • beszédészlelés-beszédmegértés (GOH-GMP)
  • hallási figyelem vizsgálata
  • beszédszervek- hangszín, artikulációs mozgás megfigyelése
  • beszédvizsgálatok
  • passzív-aktív szókincs vizsgálata (Peabody, PPL, LAPP)
  • Token-teszt
  • Általános tájékozottság
  • Snijders Oomen non-verbális intelligencia-vizsgálat
 • Tanulási nehézség veszélyeztetettség; részképesség-gyengeségek feltárása:
  • mozgáskoordináció
  • grafomotoros érettség
  • auditív észlelés
  • vizuális észlelés, vizuomotoros koordiáncó (lateralis dominancia; testséma; irányismeret; Bender A; Frostig)
  • beszédállapot, verbális emlékezet
  • ritmus, szerialitás (MSSST, Sindelar, Inizán, KTK, DPT, Snijders Oomen non-verbális intelligenciateszt, Színes Raven)
 • Orrhangzós beszéd:
  • orvosi vizsgálatok eredményei (műtétek?)
  • speciális anamnesztikus adatok
  • beszédszervi állapot felmérése, beszédszervek működésének vizsgálata
  • organikus állapot felmérése: beszédszervek működése (orr, ajkak, nyelv, szájpadlás, uvula, mandula, fogak, állkapocs mozgása)
  • beszédhangok ejtésének vizsgálata (tükörpróba)
  • beszédvizsgálat (szókincs, hallási differenciálás, verbális emlékezet)
   (ld. bővebben a Logopédiai vizsgálatok kézikönyvében)
 • Dadogás és hadarás:
  • orvosi kiegészítő vizsgálatok
  • pszichológiai vizsgálatok
  • speciális anamnesztikus adatok (familiáris adatok!)
  • légzéstechnika megfigyelése
  • beszédritmuszavar tüneteinek megfigyelése
  • szókincs és nyelvi fejlettség vizsgálata
  • mozgásvizsgálatok
 • Diszlexia, diszgráfia vizsgálata mint nyelvi fejlődési elmaradásból eredő tanulási zavar:
  • anamnézis felvétele
  • kiegészítő orvosi vizsgálatok (szemészet, neurológia, audiológia)
  • GOH-GMP-GMP plusz tesztfelvétel
  • intelligencia vizsgálata (korcsoporttól függően)
  • olvasás vizsgálata, diszlexiás tünetek megfigyelése, szövegmegértés vizsgálata
  • írás vizsgálatánál: diszgráfia tüneteinek megfigyelése: írás technikai kivitelezése, írás tartalmi jegyeinek megfigyelése

Diszkalkulia vizsgálata - amennyiben mint tünetegyüttes jelentkezik a matematikai készség vizsgálatánál.